اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد.
اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد. اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان در تاريخ 29/10/98 در محل استانداري به رياست مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها و با حضور اعضاء بر گزار شد.

 اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد.

 

اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان در تاريخ 29/10/98 در محل استانداري به رياست مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها و با حضور اعضاء بر گزار شد.

آقاي مجيد آذربختي ضمن قرائت دستور كار جلسه به مصوبه هيات محترم وزيران در خصوص تخلفات دهياران و كاركنان آن ها(موضوع نامه شماره 78335/ت55343ه مورخ 26/06/98) و مفاد آئين نامه انضباطي دهياري ها و همچنين به اهميت و نقش اين كميته در جهت ايجاد محيط سالم و استقرار نظم در جهت افزايش كارايي و بهبود كيفيت فعاليت ها و كسب رضايت و ارائه خدمت هرچه بهتراشاره نمود. در ادامه پرونده هاي واصل شده به دبيرخانه كميته بررسي و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

تاریخ:
1398/11/01
تعداد بازدید:
1432
منبع:
Powered by DorsaPortal