6971
1
شرح وظايف

هدايت ، راهبري و نظارت بر فعاليت دهياري ها.  
_پيگيري  تخصيص ،جذب و توزيع اعتبارات مربوط به امور روستايي از طريق منابع اعتباري مختلف.
_هماهنگي و پيگيري به منظور اجراي تفاهم نامه هاي مشترك سازمانها ، نهادها و دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور روستاها ،ابلاغ شده از سوي وزارت كشور.
_نظارت بر عملكرد دستگاهها ، سازمانها و نهادهاي متولي امور روستايي در سطح استان به منظور تحقق توسعه پايدار روستايي.
_ نياز سنجي دوره هاي آموزشي و برنامه ريزي اجراي آنها براي دهياران ، كاركنان دهياري ها و اعضاي شوراي اسلامي روستا.
_نظارت بر فرايند تهيه بودجه ساليانه و حسابرسي دهياري هاي استان بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از سوي وزارت كشور.(سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور)
_نظارت و ارزيابي عملكرد دهياري هاي استان در امور مختلف خدماتي ، عمراني ، مالي و ساير موارد.
_ابلاغ قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با امور دهياري  ها به فرمانداري هاي تابعه و دستگاههاي اجرايي ذيربط در استان.
_مطالعه و بررسي وضع روستاها از نظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاهاي استان و ارائه به سازمان برنامه و بودجه استان.
_همكاري با واحدهاي ذيربط در وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويتهاي طرح هاي عمراني در روستاها.
_هماهنگي و پيگيري تهيه و بازنگري طرح هاي هادي روستايي و ساير طرح هاي روستايي با همكاري مراجع ذيربط .
_بررسي شرايط اعطاي مجوز تاسيس دهياري در روستاها و اعلام اسامي روستاهاي واجد شرايط به وزارت كشور براي دريافت مجوز تاسيس دهياري و پيگيري براي راه اندازي آنها.
_پيگيري جهت رتبه بندي دهياري ها از مراجع ذيربط .
_نظارت و ساماندهي امور اداري و استخدامي دهياري هاي استان .
_انجام امور مربوط به كميسيون موضوع ماده 99 قانون شهرداريها و دهياري ها و ساماندهي آنها در سطح شهرستان و برنامه ريزي جهت توزيع درآمدهاي حاصله به منظور بهسازي روستاها.
_راهبري و پشتيباني امور مربوط به شوراهاي اسلامي روستا و بخش .
_ نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارش گيري مستمر از نحوه اجراي مصوبات ، قوانين و مقررات و پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته و محروم و  اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مربوط به منظور رفع موانع و همكاري سازمان برنامه و بودجه استان.
_نظارت و ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي روستا و بررسي مصوبات آنها.
_ همكاري با دستگاههاي مربوطه در تدوين طرح هاي توسعه اقتصادي بر اساس استعدادهاي مناطق ، به منظور توسعه سرمايه گذاري علي الخصوص در زمينه گردشگري ، صنايع كوچك و تبديلي و صنايع مرتبط با بخش كشاورزي در ارائه پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجه استان .
_انجام هماهنگي و پيگيري لازم از دستگاههاي مربوطه ، بانكها و موسسات مالي به منظور پرداخت كمكهاي فني و اعتباري ، تسهيلات قرض الحسنه و وام هاي خرد جهت توسعه اشتغال روستايي و تهيه گزارش عملكرد اقدامات اشاره شده بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي و قوانين مرتبط در خصوص تامين تسهيلات بانكي .
_همكاري با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي ذيربط و واحدهاي تخصصي در استانداري به منظور بررسي و شناسايي راهكارهاي اجرايي و عملياتي.1- ساماندهي و تشويق مهاجرت معكوس به روستاها.2- فعال سازي تشكل هاي مردمي و خيرين و بخش خصوصي در زمينه انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي پروژه هاي عمراني و طرح هاي اشتغال زا در مناطق روستايي ، رشد و توسعه كار آفريني و ايجاد مشاغل جديد از طريق انجام آموزشهاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي هر منطقه3- رفع نيازهاي آموزشي در زمينه ديني ، تربيتي ، علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي در روستاها و پيگيري اختصاص منابع و امكانات مورد نياز جهت تقويت روحيه خود باوري ، خود اتكايي و عزت نفس در روستائيان. 
_همكاري در توسعه خدمات و بهداشت عمومي در سطح روستاها با همياري دهياران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي در خصوص پوشش كامل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و تهيه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بيمه هاي سلامت ،تامين اجتماعي و ساير خدمات بيمه اي در روستاهي استان.
_همكاري با اداره كل مديريت بحران استان به منظور تعيين اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه براي تخصيص اعتبارات لازم.
_پشتيباني در زمينه تامين و تجهيز دهياري هاي و انجام هماهنگي هاي لازم در اين زمينه با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي و پيگيري تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي روستا از سوي واحدهاي ذيربط. _همكاري با واحدهاي مسئول در بررسي تعرفه هاي عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستاها و پيگيري انجام مراحل قانوني جهت تائيد و ابلاغ آنها براي اجرا.
1398/10/18
Powered by DorsaPortal