6239
1
آيين نامه ها

باسمه تعالي

43584

11/7/1377

     نهادرياست جمهوري

   
     آيين نامه اجراي قانون گزينش كشور كه در تاريخ 25/5/1377 به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و طي نامه شماره 2367 _ ق مورخ 31/6/1377 واصل گرديده به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .

سيد محمد خاتمي

                                                                   رئيس جمهور

    رونوشت بانضمام تصوير قانون به :

   
    دفتر مقام معظم رهبري _ كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور _ دفتر رئيس جمهور _ مجمع تشخيص مصلحت نظام _ دفتر رياست قوه قضائيه _ دفتر معاون اول رئيس جمهور _ ديوان محاسبات _ اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي _ دفتر هيأت دولت _ اداره كل حقوقي _ اداره كل قوانين و مقررات كشور _ اداره كل امور مجلس _ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( جهت درج در روزنامه ) و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي شود .بسمه تعالي

2367-ق

31/6/77

   

    حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

    رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

   
    آيين نامه اجرايي مذكور در ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 9/2/1375 كه در جلسه مشترك مورخ 25/5/1377 كميسيون آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .

 

                                              علي اكبر ناطق نوري

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بسمه تعالي

          2367_ ق

 31/6/77

   

    آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور

   
    كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361حضرت امام خميني ( ره) و به استناد ماده ( 18 ) قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسري قانون مذكور مصوب 9/2/1375 آيين نامه اجرايي را بنا به پيشنهاد هيأت عالي گزينش ، به شرح ذيل تصويب نمود :

    فصل اول : كليات

    ماده 1_ در اين آيين نامه عبارات اختصاري زيرجايگزين عناوين­كامل آنها مي گردد::

    الف _ (( هيأت عالي )) به جاي هيأت عالي گزينش

    ب_ (( هيأت )) به جاي هيأت مركزي گزينش

    ج_ (( هسته )) به جاي هسته گزينش

    د_ (( نهاد )) به جاي نهاد رياست جمهوري

    ه_ (( سازمان )) به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور

    و_ (( قانون گزينش )) به جاي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پروش مصوب 16/6/1374 مجلس شوراي اسلامي

    ز_ (( قانون تسري )) به جاي قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش وپرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مصوب 9/2/1375مجلس شوراي اسلامي .

    ماده 2_ امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي ، غيررسمي ( پيماني _ قراردادي _ روزمزد و عناوين مشابه ) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحده قانون تسري و ماده ( 2 ) قانون گزينش تابع احكام مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه خواهد بود .

    تبصره 1_ هرگونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعايت ماده فوق غير قانوني است .

    تبصره 2_ اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور ، مأموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس ، بورسيه شدن ( دوره هاي بلند مدت ) و همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها .

    تبصره 3_ گزينش كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود .

 

 

 

 

 

    فصل دوم _ ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح

    ماده 3_ ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده ( 2 ) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از :

    1_ عمل به واجبات از قبيال نماز ، روزه و

    2_ اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره )

    ماده 4_ جزئيات مصاديق ضوابط عمومي و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومي و ملاكهاي تقدم ) ، ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش كشور و دستورالعملهاي مورد نياز توسط هيأت عالي تنظيم و ابلاغ خواهد شد . در تعيين موازين شرعي و تطبيق كليه امور گزينش با مباني فقهي ، هيأت عالي حسب آراء فقهي حضرت امام خميني ( رض ) و ولي فقيه اقدام خواهد كرد .

    تبصره 1_ امر گزينش در مشاغل حساس و همچنين موارد بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد .

    تبصره 2_ اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور از مصاديق موارد خاص و مشاغل آموزشي ، امنيتي از مصاديق مشاغل حساس محسوب مي گردد . تشخيص ساير موارد خاص با هيأت عالي خواهد بود و موارد حساس به ترتيب مقرر در ماده ( 41 ) تعيين خواهد شد .

 

 

 

    فصل سوم _ تشكيلات ، حدود وظايف و صلاحيتها

 

    الف _ هيأت عالي

    ماده5_ دبير هيأت عالي گزينش كه به پيشنهاد اعضاء هيأت عالي و حكم رئيس جمهور منصوب مي شود همتراز مقامات موضوع بند ( ب ) تبصره ( 2 ) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران ، سفرا ) مي باشد .

    تبصره _ در صورتي كه رئيس جمهور به استناد ماده ( 6 ) قانون گزينش ، اجراي قانون را به ديگري واگذار نمايد حكم دبير هيأت عالي به ترتيب فوق توسط وي به عنوان رياست هيأت عالي گزينش صادر خواهد شد .

    ماده 6_ هيأت عالي با همكاري هيأتها و دستگاههاي ذيربط نسبت به ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي گزينش كشور اقدام مي نمايد .

    تبصره _ هيأتها و مراكز اطلاعاتي ، دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي ، سازمانهاي حفاظت و اطلاعات و عقيدتي _ سياسي نيروهاي مسلح مكلفند همكاريهاي لازم را در اين زمينه حسب نظر هيأت عالي معمول دارند .

    ماده7- هيأت عالي موظف است نسبت به تدوين نظام جامع آموزش گزينش كشور با استفاده از تجارب عملي و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در متون فقهي و دستاوردهاي علم اقدام نمايد و با توسعه پژوهشها نسبت به دستيابي به روشهاي بهينه انجام كار مبادرت ورزد . هيأت عالي مي تواند دوره هاي مزبور را رأساً اجرا و يا اجراي آن را به هيأتها تفويض نمايد .

    تبصره 1- استفاده از مزاياي استخدامي دوره هاي آموزشي مزبور با كسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت .

    تبصره 2_ اشتغال كارگزاران در امر گزينش كشور در صورت تأييد صلاحيت به ترتيب مقرر در قانون گزينش و قانون تسري ، منوط به طي دوره هاي آموزشي مقررخواهد بود .

    ماده 8_ وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي تواند در جلسات هيأت عالي در موارد ذيل شركت نمايد :

    1_ تصويب دستورالعمل يا رويه خاص دستگاه ذيربط .

   2_ ايجاد هيأت جديد ، ادغام يا انحلال هيأت مركزي دستگاه ذيربط .

    3_ اعلام نظر نهايي نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمايندگان وزراء در هيأتها ، اعضاي هسته ها ، شكايات و گزارش بازرسي حسب تشخيص هيأت عالي .

    1_ در خواست وزير جهت شركت در جلسه .

    ب _ هيأت مركزي گزينش

    ماده 9_ جلسات هيأت با حضور اكثريت اعضاء و رسميت مي يابد و تصميمات آنها با حداقل دو رأي معتبر خواهد بود .

    ماده 10_ هيأت موظف است بر اساس دستور العمل هيأت عالي نسبت به استعلام سوابق پذيرفته شدگان در كليه آزمونها و يا معرفي شدگان موضوع ماده ( 2 ) قانون گزينش و مشمولين ماده واحد قانون تسري از بانك اطلاعاتي موضوع ماده ( 6 ) اين آيين نامه و ساير مراجع ذيربط اقدام نمايد..

    ماده 11_ هيأت مي تواند با توجه به حجم فعاليتها ، توسعه يا كاهش فعاليتهاي موجود ، پراكندگي جغرافيايي واحدهاي وابسته و تابعه در مراكز و استانها و ساير ضرورتهاي مرتبط با امر گزينش ، نسبت به ايجاد ، ادغام و يا تفكيك هسته ها يا رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد .

    تبصره 1_ در جهت تسريع جذب نيرو و احتراز از ايجاد تشكيلات غير ضرور در واحدهاي تابعه و استاني دستگاهها ، هيأت مي تواند عند اللزوم يكي از واحدهاي هسته را تشكيل داده و ساير امور مربوط را توسط يكي از هسته هاي مركزي و استاني ، منطقه اي و يا سيار با رعايت قانون گزينش و اين آيين نامه انجام دهد .

    تبصره 2_ در صورتي كه اقدامات موضوع اين ماده با تأييد هيأت عالي مستلزم افزايش پستهاي سازماني باشد مراجع قانوني ذيربط نسبت به تأييد آن عمل خواهند نمود .

    ماده 12_ هيأت موظف است نسبت به انجام امور گزينش خواهران متقاضي ، توسط خواهران با رعايت مقررات قانون تسري و قانون گزينش بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت عالي مي رسد اقدام نمايد .

    تبصره 1_ هيأت عالي موظف است به تناسب حجم فعاليت گزينش خواهران كشور و به منظور پشتيباني هاي علمي ، فني ، اجرايي ، آموزشي ، نظارت و بازرسي آنها نسبت به پيش بيني سازمان كار مناسب اقدام نمايد .

    تبصره 2_ هيأت و هسته موظفند متناسب با جذب نيروهاي مورد نياز دستگاه برحسب جنسيت ، نسبت به ارائه سازمان كار و همكاري نيروهاي خواهر يا برادر واجد شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش اقدام نمايند .

    ماده 13_ هيأت موظف است پس از انتخاب نيروهاي مقرر در بند ( 4 ) ماده ( 5 ) قانون گزينش ( غير از اعضاء هيأت ) نسبت به تشكيل پرونده و بررسي سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش موارد راجهت تأييد نهايي به هيأت عالي ارسال نمايد .

    ماده 14_ هرگونه جابجايي و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و كاركنان دبيرخانه هيأت با هماهنگي هيأت و ساير كاركنان هسته با هماهنگي هسته انجام مي گيرد .

    تبصره_ بكارگيري نيروهاي مورد نياز دبيرخانه هيأت ، به پيشنهاد مسئول دبيرخانه و تأييد هيأت خواهد بود .

    ج _ هسته گزينش

    ماده 15 - انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش     مي باشد .

    تبصره _ آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفيذ هيأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هيأت مي تواند اختيارات موضوع اين تبصره را به هسته تفويض نمايد .

    ماده 16_ صدور رأي در گزينش افراد با حصور سه عضو كه با حكم دبير هيأت منصوب مي شوند انجام مي گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر است .

تبصره _ مرحله اول تجديد نظر با حضور دو عضو ديگر هسته و يكي از اعضاء قبلي و با رعايت اكثريت آراء در اخذ تصميمات انجام مي گيرد .

    ماده 17_ مدير هسته كه از بين اعضاء و با حكم دبير هيأت منصوب     مي گردد مستقيماً مسئوليت واحد امور اجرايي هسته را بر عهده خواهد داشت .

    ماده 18_ افرادي كه در پستهاي سازماني گزينش با رعايت كليه مقررات مربوطه منصوب مي شوند در صورتي كه مجموع وجوه دريافتي آنان نسبت به حقوق و مزاياي شغل قبلي كاهش پيدا نمايد ، از تفاوت تطبيق بهره مند خواهند شد .

    د _ دستگاهها

    ماده19_ به منظور اجراي امور گزينش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد كليه امكانات مورد نياز ، منابع مالي ( با بهره مندي از تمامي مزاياي مشابه كاركنان آن نهاد يا دستگاه ) و ساير خدمات پشتيباني را تأمين نمايند .

    تبصره_ هيأت موظف است در موارد استثنايي و پيش بيني نشده فهرست نيازهاي خود و هسته هاي تابعه را به امكانات و نيروي انساني يك ماه قبل از شروع انجام امور گزينش به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اعلام نمايد .

    ماده20_ سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند قبل از تصويب تشكيلاتهيأت و هسته و همچنين در تهيه و تدوين طرحهاي طبقه بندي مشاغل دستگاههاي اجرايي ، نظر هيأت عالي را اخذ و با رعايت آن اقدام نمايند .

    تبصره1_ طراحي و تنظبم تشكيلات سازماني هسته هاي گزينش و دبيرخانه هيأتها بر اساس دستور العملي­خواهد بود كه توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ      مي گردد .

    تبصره2_ واحد سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده  در تشكيلات سازماني تعيين مي گردد سازمان و ساير مراجع ذيربطمكلفند در طراحي تشكيلاتي دستگاهها اين امر را رعايت نمايند .

    تبصره3_ هر گونه پيشنهاد تغيير در تشكيلات و پستهاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود .

    تبصره 4 _ پستهاي سازماني اعضاء هسته در امتداد پستهاي دبيرخانه هيأت پيش بيني مي گردد .

    ماده 21_ سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با كسب نظر هيأت عالي گزينش ضمن اختصاص رديف مستقل بودجه اي براي هر يك از هيأتها در زير رديف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نياز هيأت و هسته هاي ذيربط را تأمين نمايد .

    تبصره_  به منظور تأمين بودجه مورد نياز هيأتها و هسته ها در سال 1377، دستگاه موظف است بر اساس پيشنهاد هيأت ، اصلاحات لازم را درمتن موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نيز موظف به تأمين اعتبار مورد نياز هيأت ذيربط خواهد بود.

   ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي ، در اجراي ماده ( 16 ) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتباً به هيأت اعلام مي نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده ( 2 ) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آيين نامه قبل از انتصاب يا بكارگيري و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد .

    تبصره _ در صورت نياز به انجام مصاحبه هاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يك صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري مي باشد .

    ماده 23_ واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي ( و در موارد استخدام رسمي قبل از تبديل وضع به رسمي قطعي ) اقدام نمايد.

    تبصره1_ در موارد تمديد قرارداد و تبديل وضع تا قطعي رسمي ، در صورتي كه كارمند نسبت به نظر گزينش در مهلت مقرر اعتراض نمايد انتصاب افراد ديگر در پست هاي مربوط به آنان تا رسيدگي به اعتراض در هيأت ( مرحله دوم تجديد نظر حداكثر سه ماه ) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نياز به اخذ مجوز استخدامي جديد نمي باشد.

    تبصره2_ در موادر استثناء مدت مزبور طبق نظر هيأت عالي تعيين خواهد شد .

    تبصره3_ در مواردي كه پس از تجديد نظر اول يا دوم ، داوطلب محق تشخيص داده شود بابت ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمات با رعايت غمض عين از بعض شرايط صادر بشود حقوقي بابت ايام مزبور ، تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهد شد . تشخيص غمض عين طبق دستور العمل هيأت عالي ، با هيأت خواهد بود .

    ماده 24_ در مواردي كه نظر گزينش در مقطع رسمي آزمايشي تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي بر عدم پذيرش باشد و مستخدم تقاضاي تجديد نظر نمايد ، صدور حكم قطعي رسمي منوط به اخذ نظر گزينش مبني بر پذيرش مستخدم مذكور باشد و زمان رسيدگي در تجديد نظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمايشي افزوده خواهد شد .

    ماده25_ واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند در صورتي كه نظريه مثبت هيأت يا هسته نسبت به صدور حكم استخدام قطعي كارمندان آزمايشي اعلام نشده باشد ، حداقل 6 ماه قبل از انقضاي خدمت آزمايشي نظر هسته يا هيأت را راجع به صدور حكم استخدامي قطعي آنان استعلام نمايند . در غير اين صورت متخلف به مراجع ذيربط معرفي    مي شود.

    تبصره 1_ هيأت يا هسته ( در صورت تفويض اختيار از سوي هيأت به هسته ) حسب مورد موظف است قبل از پايان مدت مقرر خدمت آزمايشي مستخدم نظر خود را به واحد امور اداري دستگاه اعلام نمايد ، در غير اين صورت واحدهاي مذكور در موعد قانوني اقدام خواهند نمود .

    تبصره2_ واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند يك نسخه از احكام صادره در هر مقطع از استخدام را به هيأت يا هسته مربوطه ارسال نمايند .

    تبصره3_ در مواردي كه در زمان ابلاغ اين آيين نامه كمتر از 6 ماه به زمان انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم مانده باشد ، كارگزيني و عناوين مشابه اداري موظفند به منظور صدور حكم قطعي سريعاً نظر گزينش را اخذ نمايند .

    ماده26_ تاريخ صدور رأي مبني بر عدم پذيرش توسط هسته ، هيأت عالي مبناي عدم اشتغال و يا قطع رابطه استخدامي توسط كارگزيني ها يا واحدهاي اداري مشابه در دستگاه مي باشد در اين صورت پرداخت وجه بابت كاركرد مستخدم از زمان صدور رأي هسته تا زمان صدور حكم كارگزيني حداكثر تا مدت يك ماه بلامانع مي باشد .

    ماده 27_ دبيرخانه هيأت كه زير نظر هيأت و در حوزه ستادي دستگاه مستقر مي باشد به عنوان واحد ستادي و اجرايي هيأت جهت تحقق وظايف محوله از جمله موارد ذيل اقدام مي نمايد :

    _ تهيه پيش نويس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهاي لازم داخلي .

    _ انجام كليه اقدامات اجرايي مربوط به رسيدگي به شكايات افراد جهت طرح در هيأت .

    _ انجام امور بررسي صلاحيت اعضاء هسته ها و كاركنان دبيرخانه و تهيه گزارشات لازم جهت طرح در هيأت .

    _ بررسي نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هيأت و هسته هاي تابعه و پيشنهاد به هيأت .

    _ انجام كليه امور پشتيباني ، اداري ، روابط عمومي ، تداركات و هيأت مركزي .

    _ انجام اقدامات لازم جهت اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان در چارچوب مصوبات هيأت عالي .

    _ پيگيري اجراء كليه مصوبات و تصميمات متخذه توسط هيأت عالي و هيأت مركزي در هسته هاي تابعه .

    _ برنامه ريزي و نظارت بر اجراي امور رايانه اي .

     فصل چهارم : نظارت و بازرسي و رسيدگي به شكايات

    ماده 28_ هيأت موظف است با توجه به ضوابط و معيارهاي مقرر در قانون گزينش و نيز بر اساس دستور العمل هيأت عالي نسبت به اجراي ضوابط و مصوبات و بررسي عملكرد هسته ها و سير مراحل گزينش متقاضيان ، نظارت دقيق نمايد و عند اللزوم در آراء صادره تجديد نظر نمايد .

    تبصره_ دبير هيأت و مدير هسته با رعايت مقررات گزينش ، پاسخگوي مراجع رسمي مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه مي باشند .

    ماده 29_ هيچ يك از اعضاي هيأت ، هسته ، محققين و مصاحبه گران گزينش را نمي توان در ارتباط با وظايفي كه طبق قانون گزينش براي جمع آوري اطلاعات ، مدارك و همچنين صدور رأي دارند تحت تعقيب قضايي قرارداد .

    تبصره_ در صورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرائم عمومي و يا تخلفات اداري گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هيأت عالي يا هيأت مربوطه به مراجع قضايي ، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد .

    ماده 30_ ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به شكايات مقرر در تبصره ( 3 ) ماده ( 14 ) قانون گزينش از حيث نقض قوانين و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت يا هيأت عالي اقدام و پس از بررسي استماع نظرات، رأي خود را صادر مي نمايد .

    ماده 31_ هيأت عالي مي تواند براي رسيدگي به هرگونه پرونده و سوابق گزينشي، نسبت به تشكيل كميته يا كميته هاي بررسي ، مركب از 3 تا 5 نفر از افراد ذيصلاح در امور گزينش با رعايت شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش اقدام نمايد.

    تبصره_ كليهاقدامات اجرايي گزينش موضوع ماده فوق از قبيلانجام تحقيقات ، مصاحبه ، نظردهي توسط دبيرخانه هيأ ت عالي انجام مي شود .

    ماده 32_ هيأت و هسته ( با نظر هيأت ) مي توانند در مواقع كثرت كار نسبت به تشكيل كميته هاي بررسي ، مركب از 3 تا 5  عضو واجد شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش پس از تأييد اعضاء توسط هيأت عالي به منظور بررسي مقدماتي و ارائه نظريه به هيأت يا هسته اقدام نمايند .

    ماده 33_ هرگونه رسيدگي به تخلفات گزينشي ( عدم رعايت مقررات گزينش ) كاركنان گزينش كشور بر اساس تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون گزينش توسط هيأت مربوطه و هيأت عالي خواهد بود .

    ماده 34_ هر يك از مراجع تجديد نظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند .

    ماده 35_ افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه در اين صورت هيأت ، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود .

    ماده 36_ مأموران تحقيق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجديد نظر يك پرونده، مستقل از يكديگر خواهند بود.

    فصل پنجم : ساير مقررات

    ماده 37_ شروع به طي مراحل گزينش در ورود به خدمت منوط به اعلام كتبي واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري دستگاه مي باشد .

    ماده 38_ آراء و نظرات هيأت و هسته تنها براي احراز صلاحيت شغلي داوطلبان در محدوده قانون گزينش مناط اعتبار است .

    ماده 39_ در صورتيكهداوطلب كليه مراحل گزينشي را قبلاً طي كرده باشد ( اخذ نظر موافق ) ، بهنگام تمديد قرارداد يا تبديل وضع استخدامي و موارد انتقال يا مأموريت به دستگاههاي ديگر و همچنين بورسيه هاي داخل و خارج كشور ، فاصله زماني آخرين بررسي تا زمان طرح موضوع در هيأت يا هسته براي احراز حال فعلي وي با رعايت ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح ملاك عمل در گزينش خواهد بود در موارد استثنائ طبق نظر هيأت و يا هيأت عالي عمل خواهد شد .

    تبصره_ هرگونه استفاده از كاركنان شركتهايي كه جهت انجام امور خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي مي باشند در مشاغل اداري و كارشناسي ، آموزشي و حساس منوط به تأييد گزينش خواهد بود . نحوه بررسي گزينش در مورد اينگونه نيروها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت عالي تنظيم و ابلاغ مي گردد .

    ماده 40_ تاريخ دريافتليستهاي درخواستي و مورد نياز هيأت و هسته و مدارك شناسايي متقاضيان از كليه مراجع و واحدهاي مسئول مقرر در ماده       ( 2 ) قانون گزينش اعم از سازمان سنجش و ساير مراجع برگزار كننده آزمونهاي علمي ، استخدامي و كارگزيني ها ، ملاك شروع امر گزينش موضوع زمان مقرر در ماده ( 16 ) (( قانون گزينش )) مي باشد .

    تبصره_ مراجع مقرر در اين ماده موظفند هماهنگي هاي لازم را به منظور زمانبندي انجام امر گزينش با هيأت يا هسته معمول دارند .

    ماده 41_ نحوه طبقه بندي اسناد و پرونده هاي گزينشي ، نگهداري و نقل و انتقال آنها و چگونگي انجام مكاتبات طبقه بندي شده در هيأتها و هسته ها و همچنين احصاء مشاغل حساس ( علاوه بر موارد مذكور در تبصره ( 2 ) ماده    ( 4 ) اين آيين نامه ) حسب ضوابطي خواهد بود كه توسط هيأت عالي و با همكاري (( سازمان )) و وزارت اطلاعات تهيه و ابلاغ مي گردد .

    ماده 42_ بكارگيري مستخدمين رسمي و ثابت كه رابطه استخدامي آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طي مراحل گزينش خواهد بود .

    ماده43_ كليه اطلاعات بدست آمده در مراحل گزينش بصورت محرمانه در پرونده گزينش داوطلبان ثبت و ضبط مي گردد ، و افشاي آن مجاز نمي باشد و با متخلفين طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد .

    تبصره_ در صورت در خواست داوطلبان ، موارد بصورت كلي ، محرمانه و كتبي به وي اعلام مي شود .

    ماده 44_ ارزشيابي سالانه مسئول و معاونين دبيرخانه هيأت و اعضاي هسته هاي گزينش كشور توسط هيأت و ساير كاركنان دبير خانه توسط مسئول دبيرخانه با رعايت سلسله مراتب مربوطه و طبق ضوابط حاكم بر ارزشيابي كاركنان دولت ، صورت خواهد گرفت

    تبصره_ ارزشيابي ساير كاركنان هسته گزينش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستور العملي خواهد بود كه به تأييد سازمان خواهد رسيد . 

    ماده 45_ فرآيند بررسي نياز به صدور مجوز استخدام و برگزاري آزمون عمومي ، آزمون علمي و گزينش از يكديگر منفك بوده و دستگاه حسب قوانين و مقررات موضوعه وظايف خود را انجام داده و هماهنگي لازم با هيأت يا هسته  ( در غير موارد بررسي نياز و صدور مجوز ) را طبق دستور العمل صادره از هيأت عالي بعمل خواهد آورد .

    ماده 46_ ملاك زمان مقرر در ماده ( 14 ) قانون براي رسيدگي به شكايات داوطلبان يكي از زمانهاي ذيل خواهد بود :

    الف _ آگهي در جرايد كثير الانتشار ( حداقل يكبار ) براي پذيرفته شدگان علمي و نهايي توسط مراجع برگزار كننده آزمون ( باشرط اعلام قبلي زمان نتيجه به كليه داوطلبان )

    ب _ دريافت كارنامه مبني بر عدم پذيرش داوطلب از مراجع برگزار كننده آزمون و همچنين دريافت حكم توسط شخص متقاضي از طريق پست سفارشي .

    ج _ تاريخ ابلاغ حكم توسط اداره كارگزيني يا عناوين مشابه در دستگاه      ( طبق تبصره (1) ماده (90 ) آيين دادرسي مدني ) .

    د _ تاريخ ابلاغ رأي توسط هيأت يا هسته به فرد ذينفع .

    تبصره_ كليه مراجع برگزاركننده آزمون ، بخشهاي اداري ذيربط ، هيأت و هسته ها مكلفند حسب يكي از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمينان حاصل نمايند .

    ماده 47_ در مواردي كه تبديل وضع استخدامي مستخدم رسمي آزمايشي براساس نظر گزينش ذيربط به استخدام رسمي قطعي ميسر نمي گردد ادامه اشتغال وي بصورت پيماني يا قراردادي در صورت تأييد گزينش و نياز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود .

    تبصره_ تبديل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادي يا پيماني به رسمي آزمايشي پس از اعلام نظر گزينش بلامانع خواهد بود .

    ماده48_ موسسات خارج از شمول قانون گزينش و قانون تسري بدون اخذ مجوز رسمي از هيأت عالي و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به گزينش نمي توانند از نام هيأت يا هسته استفاده نمايند .

    ماده49_ هرگونه بكارگيري افراد غير واجد شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش و موارد مندرج در اين آيين نامه توسط دستگاه ، نهاد ، هيأت و هسته در امر گزينش كشور مطلقاً ممنوع است و در صورت بكارگيري، هيأت عالي رأساً نسبت به عزل آنها و تعيين جانشين اقدام مي نمايد .

    ماده50_ هيأتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سياسي ( تبصره 3 ماده 2 ) مشمولين ماده ( 2 ) قانون گزينش از وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذيربط حسب مورد اقدام نمايند و وزارت اطلاعات و ساير مراجع مقرر در ماده ( 17 ) قانون گزينش نيز موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد در خواستي ، كتباً به همراه مدارك ( در حد مقرر ) اعلام نظر نمايند در غير اينصورت هيأت يا هسته مي­توانند اقدام نمايند. بديهي است درصورت دريافت نظر مراجع مذكور تاقبل ازانقضاي مدت خدمت آزمايشي، مرتب توسط هيأت يا هسته ترتيب اثر داده خواهد شد .

    تبصره1_ در مواردي كه نظر مراجع فوق الذكر پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي واصل گردد و حكم قطعي رسمي صادر شده باشد ، مورد جهت رسيدگي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه ذيربط ابلاغ مي گردد .

    تبصره2_ مكاتبه با وزارت اطلاعات از طريق هيأت و ساير مراجع مقرر توسط هسته نيز مي تواند انجام گيرد .

    ماده 51_ عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون ، مانع از شركت در آزمونهاي بعدي و انجام گزينش مجدد نخواهد بود .

    ماده52_ دبير هيأت و مدير هسته با هماهنگي بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد در جلسات شوراي معاونين و يا مديران شركت خواهند كرد .

    آيين نامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بيست و پنجم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفتدر جلسه مشترك كميسيون آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد .

                                        
علي اكبر ناطق نوري

رئيس مجلس شوراي اسلامي

1394/10/13
Powered by DorsaPortal