اداره كل مديريت بحران
اهم اقدامات صورت گرفته

اهم اقدامات صورت گرفته و نتايج حاصل از آن

 الف) هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي استان و به كارگيري امكانات و توانمندي هاي آنها در هنگام وقوع بحران و پيگيري موضوع تا رفع بحران .

ب) تشكيل جلسات شوراي عالي هماهنگي مديريت بحران استان و نيز شوراي مديريت بحران شهرستان به منظور آمادگي و مقابله با حوادث غير مترقبه و پيگيري اجراي مصوبات جلسه.

ج)توزيع اعتبارات مواد 10 و12 قانون تشكيل مديريت بحران و نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي بازسازي و پيشگيري.

د)برگزاري جلسات تخصصي كارگروه هاي چهارده گانه مديريت بحران.

ه)برگزاري برنامه هاي پيشگيرانه و اجراي مانورهاي مختلف توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط در سطح استان.
و)مستند سازي حوادث غير مترقبه و اقدامات صورت گرفته و تجزيه و تحليل آنها.

 ز)پيگيري بحث هاي بيمه اي مختلف شامل بيمه اماكن و ساختمان هاي عمومي و دولتي، واحدهاي مسكوني شهري و روستايي، اماكن تجاري و بخش كشاورزي به منظور جبران خسارات وارده از طريق شركت هاي بيمه گر.

 ح)تهيه و پخش برنامه هاي آموزشي از طريق صدا و سيما و رسانه هاي جمعي جهت آگاهي عموم مردم.

 ط)اجراي پروژه هاي احداث وتكميل ديوارهاي ساحلي درون شهري و روستايي.

 ي)تهيه و ابلاغ سند جامع مقابله با ريزگردها با امضاي استاندار محترم به دستگاه هاي اجرايي استان.

ك)تهيه طرح مطالعات خطر پذيري زلزله در شهرهاي مختلف استان با همكاري سازمان زمين شناسي.

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/09/04
Powered by DorsaPortal